Vad är Testbed Helsinki?

Testbed Helsinki är en webbplats som ger företag i Helsingfors stad möjlighet att delta i utvecklingen av nya produkter och tjänster genom att testa dem i en verklig användarmiljö. Centrala områden är: EdTech, Den byggda miljön, Hälsa och välmående samt Smart trafik. Testbed Helsinki fungerar inte som en kanal för att sälja befintliga produkter och tjänster till Helsingfors stad.

Ett av målen i stadsstrategin för Helsingfors 2017–2021 (Världens bäst fungerande stad) är att utveckla staden till en plattform för experiment och innovativa affärslösningar. Via webbplatsen Testbed Helsinki erbjuder Helsingfors stad en rad olika möjligheter att utveckla nya lösningar, som både främjar företagens affärsverksamhet och helsingforsarnas välmående.

Stadens plattformar för utveckling och experiment kallas testbäddar. De kan vara fysiska eller virtuella miljöer som stadens samarbetspartners har tillgång till, och kan utveckla. Tester av nya produkter eller tjänster görs i verkliga förhållanden i samarbete med företag, stadsanställda, slutanvändare, universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut.

Plattformarna för utveckling och experiment har stadens resurser till förfogande (byggnader, gatunätverk och annan infrastruktur, data) samt serviceenheter (skolor, hälsovårdscentraler). Dessa kan utnyttjas för att utveckla företagens affärsverksamhet, skapa en bättre och smidigare vardag för dem som bor i staden och ett välmående stadssamhälle.

Näringslivsavdelningen vid Helsingfors stadskansli koordinerar och förverkligar stadens testbäddsverksamhet, i nära samarbete med stadens olika verksamhetsområden. Till Helsingfors stads organisation hör: fostrans- och utbildningssektorn, stadsmiljösektorn, kultur- och fritidssektorn samt social- och hälsovårdssektorn. Viktiga samarbetspartners är också affärsverk och bolag som hör till stadskoncernen, som Forum Virium Helsinki, Helen, Stara, Bostadsproduktionen (ATT), Helsingfors stads bostäder Ab, Servicecentralen Helsingfors och Helsingfors hamn.

Välkommen hit för att bekanta dig med alla testmöjligheter i Helsingfors!

Vill du veta mer?

  • Kimmo Heinonen

  • Ledande expert
    Helsingfors stad
    Näringslivsavdelningen, innovationer och nya försök